အိႏၵိယ အမ်ိဳးသားလွဳပ္ရွားမွဳမွာ ထင္ရွားခေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအိႏၵိယသမိုင္းမွာ ဂႏၵီ ေနရူးေခတ္ကို မေရာက္ခင္ ထင္ရွားခေသာ ေခါင္းေဆာင္တိကို ေဖာ္ျပပါေမ။

၁။ ရာမ္မိုဟင္ ရိြင္ (Rammohun Roy)
- ဘန္ဂလီ ပညာသွ်င္ပါ။
- ဟိႏၵဴး ပညာေလာက ျပန္လည္ရွင္သန္မွဳ (Hindu Renaissance) မွာ ဦးေသွ်ာင္ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါေရ။
- ဟိႏၵဴး ဘာသာကို ခရိယန္ ဘာသာ နန္ ့ႏိွဳင္းယွဥ္ျပီးေက ရွင္းလင္းျပခပါေရ။
- ဟိႏၵဴး ဘာသာကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ခ်င္ခေရ။
- ျဗိတိသွ်တိ ဘာ့မွာ အမွဳထမ္းေရ၊ အင္ဂလန္မွာ ကြယ္လြန္ပါေရ။

၂။ ရာဘိန္ဒရာန(တ္) တဂိုး (Rabindranath Tagore)
- ဘန္ဂလီ စာဆိုသွ်င္ပါ။ ဗမာျပည္က လူတိ မ်ားေသာ အားျဖင့္ နာေမ ၾကားဖူးကတ္ပါေရ။
-စာပီ ႏိုဗယ္ဆု ရပါေရ။ အာရွတိုက္က ရွားရွားပါးပါးပါ။
- အာရွစာေပ၊ ႏိုင္ငံေရး ေလာက ကို ၾသဇာသက္ေရာက္မွဳ ဟိခပါေရ။
- သူရီးခေရ ကဗ်ာႏွစ္ပုဒ္ သည္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ နန္ ့ဘန္းကလားေဒရွ္ ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အတြက္ အမ်ိဳးသား ေတးျခင္း ျဖစ္လာပါေရ။
ကမၻာမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အတြက္ အမ်ိဳးသားေတးျခင္း ရီးပီးေရ တစ္ဦးတည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ပါ။ သူ၏ ကဗ်ာထဲမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္က ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဘန္ဂလီတိ ကို ဇာပိုင္ႏွိပ္စက္ေတ ဆိုျပီးေက ရီးသားထားေရ အပိုဒ္တိပါေရ လို ့လူၾကီးတိ ေျပာစြာကို ၾကားဖူးပါေရ။

၃။ ဟန္လန္နာ ဘလပ္ဗစကီး (Helene Blavatsky)
-ရာရွားလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီးပါ။
-သီအိုဆိုဖီ အသင္းေတာ္ ကို တည္ေထာင္ချပီး ၄င္းအသင္းေတာ္ ကမၻာ အႏွံ ့ကို ပ်ံ ့
လာေသာအခါ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ မဒရပ္ျမိဳ ့နားမွာ အေျခလာစိုက္ေတလို ့ဆိုပါေရ။ အိႏၵိယ အမ်ိဳးသား ကုန္ဂရပ္စ္ ကို တည္ေထာင္သူ AO Hume နန္ ့ရင္းႏွီးလာခပါေရ။

၄။ ဟိန္နရီ စတီး ေအာက(တ္) (Henry Steel Olcott)
- သီအိုဆိုဖီ အသင္း၀င္ အေမရကန္ ေရွ ့ေနတစ္ေယာက္ပါ။
- ေထရ၀ါဒ ဗုဒၵဘာသာကို သီရိလင္ကာမွာ ျပန္လည္ထြန္းကားလာေအာင္ ၾကိဳးစားခပါေရ။
- အေနာက္တိုင္းသားတိထဲ က ပထမဦးဆံုး နန္ ့ထူးထူးျခားျခား ဗုဒၵဘာသာကို သက္၀င္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္လာသူ ျဖစ္ပါေရ။

၅။ အန္နီ ဘီးစန္ ့(Annie Besant)
- အိုင္ယာလန္ အမ်ိဳးသမီး မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါေရ။ ဆိုရွယ္လစ္ တစ္ဦး လည္းျဖစ္ေတပိုင္ အမ်ိဳးသမီး ၀ါဒီ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါေရ။
- အိႏၵိယ ႏိုင္ငံကို ေရာက္လာေရ။ သီအိုဆိုဖီ အသင္း၀င္ ျဖစ္လာေရ။
- အိႏၵိယ အမ်ိဳးသား ကုန္ဂရပ္စ္မွာ ပထမ ဦးဆံုးေသာ အမ်ိဳးသမီး ဥကၠဌ ျဖစ္လာပါေရ။

အိႏၵိယ အမ်ိဳးသားလွဳပ္ရွားမွဳမွာ ထင္ရွားခေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲက တစ္ရက္ကို ၅ ေယာက္က်စီ ေဖာ္ျပလားဖို ့ရည္ရြယ္ပါေရ။ ေနာက္ပိုင္း ေဖာ္ျပလာဖို ့ဟိေရ လူတိထဲမွာ အေရးၾကီးေရ လူတိပါလာပါေရ။ ယင္းလူတိ အေၾကာင္းကို မေျပာခင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားထဲက အထက္မွာ ေဖာျပခေရလူတိ နန္ ့မရွိမေႏွာင္းမွာ ေပၚထြန္းခေသာ ထူးထူးျခားျခား ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ခါ အားလံုးသိကတ္ေတ အတိုင္း ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ျဖစ္ပါေရ။ အသွ်င္ဘုရားသည္ ရခိုင္နယ္ပယ္ကိုထား၊ ဗမာျပည္နယ္ပယ္ကို ထား၊ အာရွတိုက္ထိ ထိုးေဖာက္ ေက်ာ္ေဇာခေသာ ရခိုင္သားတိထဲက စံျပတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေရ။ က်ေနာ္ ဇာျဖစ္လို ့ ေဒအေၾကာင္းကို ေျပာနီရေလဆိုေက အိႏၵိယက လူတိ အေၾကာင္းကို ဖတ္ရင္း နန္ ့ရခိုင္တိ အမ်ိဳးသားေရး ႏိုးၾကားမွဳ ေနာက္မက်ဂါ ဆိုေရ အေတြး၀င္လာလို ့ပါ။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသည္ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ ဆိုစြာထက္ Orientalist
လို ့ဆိုေက ပိုမွန္ပါဖို ့ဟန္။ ပညာရွင္တိ ေဆြးေႏြးပီးကတ္ပါ။ ဆရာေတာ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆရာေတာ္၏ ျခီရာကို ခံဖို ့လူထြက္က် မလာလိုက္လို ့မ်ားငါရို ့ အဆက္ျပတ္က်န္လိုက္စြာလာ။ အာရွသမိုင္းမွာ အိႏၵိယ နန္ ့ေခတ္ျပိဳင္ အျမင္ပြင့္လင္းလာခစြာ ရခိုင္လို ့ေျပာေက မရလား။ ထိုင္းတိ အမ်ားၾကီးေနာက္က်ပါေရ။ ဘုရင္စနစ္နန္ ့ရွဳပ္နီတုန္းပါ။ ဘုရင္ မိန္းကု(တ္) လက္ထက္မွာ ေမွ်ာနီတုန္းတိ။ ဘုရင္ မိန္းကု(တ္) စာ အသည္းအသန္ဖတ္နီတုန္းသိ။ ခ်ဴလာေလာင္ေကာင္ လက္ထက္မွာမွ စေက တေဗြ ဟုတ္လာလို ့ေျပာရဖို ့။
အိုေက...ေနာက္နိ ေနာက္ ၅ ေယာက္တင္ပီးပါဦးေမ။

No comments:

Post a Comment

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP