ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ကြ်န္ေတာ့ဦးေႏွာက္ ( အပုိင္း .၁ )

ေအာက္ကအေၾကာင္းအရာတိကုိ ကြ်န္ေတာ္ရြီးေရ အတြက္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ့အၾကာင္းကုိ အနည္းငယ္ေခ်ခန္႔ ေျပာျပမိတ္ဆက္သင့္ပါ ေရလုိ႔ထင္မိပါေရ။ လူတုိင္းကုိယ့္ အေၾကာင္းကုိေျပာစြာနဲ႔ နာမယ္ကုိ မိတ္ဆက္တတ္ကတ္ပါေရ။ ျပီးေက အလုပ္ေၾကာင္း၊ မိသားစု၊ နီထုိင္ေရအရပ္.. ယင္းပုိင္ အစခ်ီလုိ႔မိတ္ဆက္ျဖစ္တတ္ကတ္ပါေရ။က်ေနာ့ကုိ ၀ေရလုိ႔ေျပာကတ္ပါေရ။ အမွန္၀လို႔ပါ။ အရပ္ပုလုိ႔ ဂ်ပုလုိ႔လည္းအေခၚခံရပါသိေရ..။အသက္ကေတာ့ လူငယ္လူလတ္ပုိင္း..လူပ်ဳိ…။ နာမယ္စြာ ေခၚဖုိ႔သတ္မွတ္ပဥတ္ခ်က္ နာမ္စားတစ္ခုရာျဖစ္ေတအတြက္နဲ႔ အြန္လုိင္းက မိတ္ေဆြတိကုိ ကြ်န္ေတာ့နာမယ္ကုိ မေျပာပါဗ်ာလ္။ နာမယ္ကေအနီရာမွာ အေရးမၾကီးလုိ႔ယူဆပါေရ။ အေရးၾကီးေရလုိ႔ထင္ေရလူတိ ကြ်န္ေတာ့နာမယ္ကုိ ေမာင္ေမာင္ေခ်လုိ႔ မွတ္ထားလုိ႔ရပါေရ၊ နာမယ္ကုိ အမွန္တကယ္မေျပာ၀ံ့လုိ႔ ေအအေကာင္က လဘာဂ်ာရာေ၀.. သတၱိရွိေရအေကာင္မဟုတ္ လုိ႔ထင္ေကေတာ့ခါ ထင္ေရလူတိ မွားဖုိ႔လီဖုိ႔မဟုတ္ပါ။

ေမာင္ေမာင္ေခ်ကြ်န္ေတာ္စြာ စာအုပ္တိအမ်ားၾကီးမဖတ္ဖူးပါ။ စာဖတ္ခ်င္ေရ စိတ္ေတာ့ရွိဖူးပါေရ။ တတ္ခ်င္လုိ႔၊ သိခ်င္လုိ႔ေတာ့မဟုတ္။ လူမ်ားတိအထင္ၾကီးစြာကုိ ခံခ်င္လုိ႔ပါရာ။ ယင္းတြက္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ေမာင္ေမာင္ေခ်သည္ စာတတ္ပီတတ္၊ တစ္ေယာက္မဟုတ္ပါ။ စိတ္ထဲက ျမင္ရာ၊ထင္ရာတိကုိ လက္လွမ္းမွီသေလာက္တင္ျပျခင္းပါ။ တင္ျပလုိ႔ လတတ္ခံေရလုိ႔ေျပာေက မတတ္ႏုိင္။ယင္းပုိင္အျဖစ္မ်ဳိးကုိ အျဖစ္မခံႏုိင္။ေလာကမွာ ေမာင္ေမာင္ေခ် ျဖစ္ခ်င္၊လုပ္ခ်င္၊ၾကဳံဖူးခ်င္စြာတိ အမ်ားၾကီး….။ ဂုထိမေရာက္လာသိ..မျဖစ္လာသိ…အသက္အရြယ္အရ ၾကဳံဖူးသင့္သေလာက္ မၾကဳံဖူးသိ..။

ငါဇာျဖစ္လုိ႔ ျဖစ္ခ်င္စြာတိ မျဖစ္နီစြာေလ၊မျဖစ္သိစြာေလ၊..ဆုိေရအေတြး ဦးေႏွာက္လုိ႔ေခၚေရ စဥ္းစားစက္ထဲကုိ၀င္လာေက ကုိယ့္ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ခ်ခစြာတိကုိျပန္လည္သုံးသပ္ဖူးေရ။ သုံးေလ့ သုံးသတ္နီတုန္းပါ။ လူတိက ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ကုိ တစ္ခုတည္းသတ္မွတ္ပနာ ၾကဳိးစားေက.. ငုတ္မိသဲတုိင္.တက္ႏုိင္ဖ်ားေရာက္..လုိခ်င္ေရရည္မွည္းခ်က္ကုိ ေရာက္ႏုိင္ပါေရလတ္။ ေမာင္ေမာင္ေခ် ကြ်န္ေတာ္က ယင္းပုိင္မဟုတ္ပါ။ အေခ်ခါကပင္ ရည္မွန္းခ်က္တိအမ်ားၾကီးထားဖူးခပါေရ။ ဆရာ၀န္ျဖစ္ေက ဘ၀ေကာင္းစားေရလုိ႔ဆုိလုိ႔ ဆရာ၀န္ျဖစ္ခ်င္ေရလုိ႔ လူၾကီးတိမီးေက ေျဖဖူးပါေရ။ အပ္စုိက္ခ်က္တစ္ရာ တူခ်က္တစ္ႏွက္ လုိ႔ေျပာလုိ႔ အင္ဂ်ီနီယာၾကီးတစ္ေယာက္လဲျဖစ္ဖူးခ်င္ခပါေရ။ တီဗြီဖန္သားျပင္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ရုိ႔ကုိ ျမင္ဖူးလုိ႔ စစ္ဗုိလ္သင္တန္းလည္းတက္ဖူးခ်င္ပါေရ။ ပ်ဳိတုိင္းၾကဳိက္ေတႏွင္းဆီခုိင္လုိ႔ေခၚေရ သေဘၤာသားတိဘ၀ကုိ လည္းအားက်ဖူးပါေရ။

တခါတခါေလ့ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုလည္း မရွိေရအခ်ိန္တိကုိျဖတ္သန္းဖူးပါေရ။ အေျဖကေတာ့ဇာျဖစ္လုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားရဖုိ႔လဲ ဆုိေရ မီးခြန္းစ၀င္လာလုိ႔ပါ…ျပႆနာက ယင္းကစပါေရ။ လူတိစြာ ဘ၀သာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ ေကာင္းႏုိးရာရာ၊ သင့္ေတာ္ဖုိ႔စြာ၊ ၀ါသနာပါစြာကုိ ရြီးခ်ယ္လုိိ႔ ဘ၀ရွင္သန္ကတ္ရေရ ဆုိေရအေတြးပါ။ ဒုကၡအစ အေတြးက… ဒုကၡအစသိျခင္းက လုိ႔ဆုိကတ္ပါေရ။ အမ်ားၾကီးသိေက အမ်ားၾကီးဒုကၡ ျဖစ္ေတလုိ႔လဲၾကားဖူးပါေရ…။ ဒုကၡကုိ ဒုကၡမွန္း …ျပႆနာကုိ ျပႆမွန္းသိေက…ေသာကျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရႏုိင္ဖုိ႔လုိ႔တခ်ဳိ႔ကလဲေျပာကတ္ပါယင့္။ ဟုတ္လီဖုိ႔လား..???။

ဇာပုိင္ပင္ျဖစ္ျဖစ္ လူဆုိစြာအဆုံးမွာ သီကတ္ရစြာဗ်ာလ္။ ဆရာ၀န္လည္းသီေရ ...အင္ဂ်င္နီယာလည္း သီရေရ..ေက်ာင္းဆရာ…စာေရးစာခ်ီ..ႏုိင္ငံေရးသမား.. နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားျပေရဘုန္းၾကီး… အရက္သမား.. တိပါမက်န္ သီျခင္းတရားနဲ႔ အဆုံးသတ္ကတ္ရစြာဗ်ာလ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မသီခင္အထိ ေရွာင္လဲြလုိ႔မရေရ ယင္းသီျခင္းတရားကုိ မၾကဳံတြိခ်င္ပါ။ တခါခါေလ့ သီလေက ဇာပုိင္ခံစားရေလ လုိ႔လဲ သီျခင္းအရသာကုိ စဥ္းစားၾကည့္ဖူးပါေရ။ သီလေရေနာက္ပုိင္းမွာ ဇာဆက္ျဖစ္ေလ…???။

ယေက ယင္းသီလခကတ္ေတလူရုိ႔တိစြာ သူရုိ႔ျဖတ္သန္းခေရ ဘ၀တိကုိ ေက်နပ္ခကတ္လာ?..။ ေက်နပ္နပ္ မေက်နပ္နပ္.။ လူသားအားလုံးစြာ မလဲြသာမေရွာင္သာလုိ႔ပင္ျဖစ္ျဖစ္ ..အသက္ရွင္သန္မႈကုိ ထာ၀ရပုိင္ဆုိင္ခ်င္ေရပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးလုိ႔ပင္ျဖစ္ျဖစ္ အဂုအခ်ိန္မွာအသက္ရွင္သန္မႈဘ၀ကုိ ရင္ဆုိင္ၾကဳံတိြ နီကတ္ရရယ္။

ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ဆုိင္စြာ မီးခြန္းက ယင္းလူသားတိအားလုံးထဲမွာ အသက္ရွင္နီေကပင္ လူဗ်ာလ္လာ..?။ လူဆုိစြာဇာေလ..???။ ထမင္းႏွစ္ထပ္စားေကပင္လူလုိ႔ေခၚလုိ႔ရလာ..??။ထမင္းစားတုိင္း လူလို႔ေခၚလုိ႔ မရလုိ႔ဆုိေက ဇာပုိင္လူအမ်ဳိး အစားစြာ လူအစစ္လ..ဲ??။ ဇာပုိင္မ်ဳိးဘ၀စြာ အဓိပၸါယ္ပုိလုိ႔ ျပည့္စုံေလ..?။ ျပည့္စုံေက ပင္ယင္းလူကုိ လူလုိ႔ေခၚလာ...ေခၚလုိ႔ရလာ..အဓိပၸါယ္ျပည့္၀လခဗ်ာလ္လာ..??။စဥ္းစားခ်က္ကုိ အေျဖထုတ္မရ ဂဠဳန္ဆားခ်က္ အေျခအေနကုိဆုိက္ေရာက္လားပါေရ..။ယင္းတြက္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ေအမီးခြန္းတိကုိ ကြ်န္ေတာ့မီြးသဖခင္ ဦးေဖသန္းကုိ ဦးခုိက္လုိ႔ အတည္တက်အေျဖေတာင္းဖူးခပါေရ…မီးျမန္းဖူးပါေရ။ ဖတ္နီက် ႏြယ္နီမဂၢဇင္းစာအုပ္ကုိေက်ာ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ့ကုိ မ်က္မွန္ေဘာင္ေအာက္က မ်က္ေမွာင္ကုတ္လုိ႔ ၾကည့္ျပီးေက …လဥပေဒတတ္…။ မင္းေနာက္တခါေအမီးခြန္းမ်ဳိးမီးေက အသီေတ…။ အေျဖကေတာ့ရွင္းေရ…။။

( မွတ္ခ်က္။…။ကြ်န္ေတာ့ ဦးေႏွာက္ကထဲက ေတြးေတာခဖူးေရ အဓိပၸါယ္ရွိေရလူ လို႔ထင္ေရအေျဖကုိ အပုိင္း ၂ မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပီးပါေမ...)

3 comments:

 1. ဖတ္လို ့ ေကာင္းပါေရ။ အပိုင္း ၂ ကို ေမ်ွာ္နီပါရင့္ေဒ။
  ေမာင္လူၾကီး

  ReplyDelete
 2. (နဲ႔) အစား (နန္႔) လို႔ရြီးသင့္ေရ။ (နဲ႔) လို႔ေျပာစြာက ျမန္မာတိရာေျပာစြာ။ ရခိုင္သားတိက (နန္႔) လို႔ရာေျပာေရ။

  ReplyDelete
 3. I came and read your post
  nice composing and sharp thoughts

  nyisu
  =)
  cheer

  ReplyDelete

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP