မီးရဲရဲေတာက္ေနေသာ သားအိမ္Ken Dedes ကန္ေဒဒီး သည္ ဂ်ာဗားကြ်န္း ဒန္ဒါရီပံုျပင္ Pararaton ပရာရာတင္ ထဲက မုံမံု၀ါး၀ါး ဇာတ္ရုပ္ ဇာတ္ေကာင္ တစ္ဦးျဖစ္ပါသီ၀္။ သူမ သည္ ထူးျခား ဆန္းျပား ျပီး အင္အားၾကီးမားေရ တန္းခိုး အိထိပတ္ တိကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးပါ။ ကန္ေဒဒီး ကား နယ္စားတစ္ဦး အိ မယားျဖစ္လို ့တစ္ရက္နိ ျမင္းရထားစီးလို ့ခရီးလားေရခါ သူမ အိ ၀တ္ရံုေတာ္ လီတိုက္လို ့လြင့္က်ပါလား ေရ။ ယင္းသို ့ျဖစ္ခါ သူမ အိ ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းၾကား က စူးရွထြန္းလင္းေသာ အလင္းေရာင္တန္းၾကီး တစ္ခု တက္ပါလတ္ေတ။ ယင္း အလင္းေရာင္တန္းကို ကန္ေဒဒီး အိ အေစာင့္အေရွာက္၊ သူမလင္ အိ အပါးေတာ္ျမဲလုလင္ပ်ိဳ က ျမင္လားေရ။ ယင္းလုလင္ပ်ိဳ နာေမက ကန္အန္ေရာ့ Ken Angrok ျဖစ္ျပီးေက သူ ့သခင္ပညာဟိ တစ္ပါးေျပာေရ စကားကို လားျပီး သတိရေရ။ ယင္းပညာဟိ စကားက၊ ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ လွ်ိဳ ့၀ွက္ အင္ဂါ ကို ျမင္ရေသာ လုလင္သီ၀္ ဖိုမႏွစ္ပါး အိ မွွ်ေျခတန္ဖိုး ကို တြိရေသာသူ ျဖစ္သျဖင့္ ဧကန္မုခ် ဘုရင္ျဖစ္လတ္တံ။ ယင္းပညာဟိအိ စကားကို အမွဴးထားလို ့ကန္အန္ေရာ့ လုလင္ပ်ိဳသီ၀္ ျမိဳးစားကို သတ္၊ ကန္ေဒဒီး ကို သိမ္းပိုက္ကာ မင္းျပဳေလ သတီး၀္။ သို ့ပါေသာ္ျငား ကန္ေဒဒီး သီ၀္ နဂိုကပင္ ျမိဳ ့စားမင္း နန္ ့ကိုယ္၀န္ရျပီး ျဖစ္ရကား အႏုသွ်ပါတိ Anushapati ဟူေသာ သားကို မြီးဖြားေလအိ။ ကန္ေဒဒီး သီ၀္ သူမအိ သားကို ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ႏွင့္ တကြ ေျပာျပေလ၍ လက္စားေခ်တတ္ေသာ အႏုသွ်ပါတိ သီ၀္ ကန္အန္ေရာ့ကို သတ္ကာ မင္းအျဖစ္သို ့ေရာက္ျပန္အိ။ အႏုသွ်ပါတိ သီ၀္ လည္း တဖန္ အသတ္ခံရ ျပန္တံု၍ သူအိ သားတစ္ေယာက္ မင္းအျဖစ္ကို ရျပန္အိ။ ဤသို ့ျဖင့္ ကန္ေဒဒီး က ဆင္းသက္ေသာ မင္းစိုင္သီ၀္ မါဂ်ာပါဟိ Majapahit ဟူေသာ မင္းႏုိင္ငံကို ၁၃၊ ၁၄ ရာစု ႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ မင္းျပဳ စိုးစံေလသတီး၀္။ သို ့ျဖစ္၌ ပရာဂ်နပါရမိတ Prajnaparamita ဟူေသာ 14 ရာစုက ရုပ္ထုသီ၀္ ဂ်ာဗားကြ်န္းသားတိ ယံုၾကည္ကတ္ေလေသာ 'မီးရဲရဲေတာက္သားအိမ္ရွင္ မင္းသမီး' ဟု နာမတြင္ေသာ ကန္ေဒဒီး အိ ရုပ္ပြားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္မွတ္ရေလအိ။

Reference
Andaya, Barbara Watson. (2008). The Flaming Womb; Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia. Honolulu: University of Hawaii.

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP