အင္းဂ်ီဆိုင္တိ ညစ္ပတ္ျခင္း။

ရန္ကုန္မွာ အင္းဂ်ီေရာင္းေရဆိုင္တိ မွာ ျဖစ္ပ်က္နီေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု လူတိုင္း ပစပ္ဖ်ားမွာ ေရဗမ္းစားနီပါေရ။ အင္းဂ်ီလဲေရ အခန္းထဲမွာ ကန္မရာ တပ္ျပီးေက ရလာေရ ပံုတိကို ေရာင္းစားနီကတ္ေတလို ့သိရပါေရ။ မမေခ်တိစြာ အင္းဂ်ီလဲေရ အခန္းမွာ ယံုၾကည္စြာ နန္ ့အင္းဂ်ီကို အားလံုးျဖစ္ျဖစ္။ တစ္၀က္ျဖစ္ျဖစ္ ခ်ြတ္လိုက္ေက ကန္မရာ က ပံုတိကို အမိအရ ဖမ္းယူဗနာ အျပင္ကို ထုတ္ပလိုက္ေတ လို ့ေျပာပါေရ။ ယင္းပံုတိကို အမွန္တကယ္ ေရာင္းစားစြာလာ၊ အေပ်ာ္သေဘာနန္ ့လုပ္စြာလာ မသိရပါ။ အင္းဂ်ီဆိုင္တိ စြာ ယင္းပိုင္ ကိစၥမ်ိဳးကို ဇာျဖစ္လို ့ လက္ခံလုပ္ပီးေလ မသိရပါ။ ရန္ကုန္မွာ ေအပိုင္ကိစၥမ်ိဳး ေကာင္းေရဗန္းစားပါေရ။ တည္းခိုခန္းတိမွာ ကင္မရာ တတ္ေတ ကိစၥမ်ိဳး၊ အိမ္သာတိမွာ ကင္မရာ တပ္ေတ ကိစၥမ်ိဳး အယင္က ၾကားဖူးပါရင့္။ ေဒ အင္းဂ်ီလဲေရ အခန္းမွာ ကင္မရာတပ္စြာ ကေတာ့ အဂုမွ ၾကားဖူးပါယင့္။ မမေခ်တိမွာ ေတာ့ခါ အင္းဂ်ီတတ္ၾကည့္လို ့ဟိမ့္ခေက အျပင္ကရာ ေဒတိုင္းစြပ္လို ့ရာ ၀တ္ၾကည့္လီကတ္ပါဖိ။ အာဗာေလး ဗမာျပည္မွာ အက်င့္သိကၡာတိ ေကာင္းပ်က္စီးနီကတ္ပါရာ။

No comments:

Post a Comment

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP