Sauve House မွာ ေဒႏွစ္ Scholar တိနန္ ့Mcgill မိသားစု မိတ္ဆံုစားပြဲ


Justify Full
မိတ္ဆံုစားပြဲကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္နိက Dr. Penfield Avenue က Sauve အိမ္ေတာ္၀င္းခန္းမေဆာင္မွာ က်င္းပပါေရ။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းကနီ Montreal ကိုေရာက္လာကတ္ေတ Scholar ၁၂ ေယာက္ကို အမွဳးျပဳျပီးေက က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါေရ။

McGill တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ဟီသာမုန္ရိုး ဘလင္ Heather Munroe-Blum ကို အထူးျပဳျပီးဖိတ္မွန္တက ျပဳထားလို ့ သူက အမွာစကား တက္ေရာက္ေျပာၾကားပါေရ။ သူက ေျပာစြာမွာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တိကို Montreal နန္ ့ဆက္စပ္မိဖို ့၊ McGill တကၠသိုလ္ နန္ ့ဆက္စပ္မိေအာင္လို ့ အျမဲတမ္းလက္ကမ္းလို ့ၾကိဳပါေရ လတ္။ အဂုလက္ရွိ ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္ေသာ စေကာ္လာတိ သည္ ေနာက္ႏွစ္ခါ ေက်ာင္းသားေဟာင္းတိျဖစ္လားျပီးတာေလ့ေသာ့ အကြ်န္ရို ့က McGill မိသားစု ၀င္အျဖစ္ ဂုဏ္ယူစြာ လက္ခံပါေရ လို ့ေျပာပါေရ။ ဆက္ေျပာစြာကေတာ့ခါ ဆိုေဗးေဖာင္ေဒးရွိန္း Sauve Foundation နန္ ့ Mcgill စြာလည္းပဲ ဂုဏ္ထူးေဆာင္မိတ္ရင္းမ်ား ျဖစ္ကတ္ေတလို ့ ေျပာလားပါေရ။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းမွာ The Jeanne Sauve Foundation သည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးက လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၁၂ ေယာက္ (သို ့) ၁၄ ေယာက္ေလာက္စီ Montreal ကို ဖိတ္ေခၚပါေရ။ အေၾကာင္းက Montreal မွာ ဟိေရ McGill တကၠသိုလ္မွာ စာသင္ယူဖို ့၊ သုေတသနျပဳဖို ့နန္ ့စာေပေဆြးေႏြးပြဲတိ လုပ္ဖို ့အတြက္ ျဖစ္ပါေရ။ Mcgill တကၠသိုလ္ကို စာေပပညာရွင္တိ အတြက္ စာေပရပ္၀ွမ္းတစ္ခု အျဖစ္ စြမ္းေဆာင္ပီးႏိုင္ေအာင္လို ့ပါ။ ေဒႏွစ္အတြက္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းက လာကတ္ေတ လူငယ္စာပီပညာရွင္ တိက ေတာ့ခါ အာေမးနီးယား၊ ဘရာဇီး၊ ရခိုင္(ဗမာေျပ)၊ ကေနဒါ၊ အီစေရး၊ အီတလီ၊ ကာဂ်စ္စတန္၊ ႏိုင္ဂ်ီရီးယား၊ အေမရကန္ နန္ ့ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံမ်ားက ျဖစ္ပါေရ။

ႏိုင္ငံစံု၊ ယွဥ္ေက်းမွဳစံု လင္ေသာ လူငယ္ပညာရွင္ အုပ္စုေခ်ကို စုစည္းႏိုင္ျခင္းသည္ပင္ ေဒ စီစိုင္မွဳ၏ ေအာင္ျမင္မွဳ ျဖစ္ပါေရ။ "Monteral ပိုင္္ျမိဳ ့ျပမွာ ေဒပိုင္လူစံု တက္စံု ေရာက္လာကတ္ရစြာက ေကာင္းမိုက္ပါေရ။ ေဒ စီစိုင္မွဳ၏ အထူးျခားဆံုး ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ခါ ကမၻာ့ေတာင္ဘက္ျခမ္း ေျမာက္ဘက္ျခမ္းက လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တိကို ရေအာင္ေခၚေဆာင္ျပီးေက ကမၻာပိုေကာင္းလာေအာင္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာ ဖို ့လူငယ္ အဆက္အသြယ္ ရပ္၀ွမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြာ ဘဲ ျဖစ္ပါေရ" လို ့ေဒႏွစ္အတြက္ ရခိုင္ျပည္က ေရာက္လာေရ လူငယ္ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေတ ျပံဳးေက်ာ္ ကေျပာပါေရ။

ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Jeanne Sauve (ကြယ္လြန္)၏ သားျဖစ္သူ ဂ်ိန္ဖရန္ကြိဳင္းဆာေဗး Jean Francois Sauve ကလည္းေသာ့ Jeanne Sauve Foundation နန္ ့ McGill တကၠသိုလ္ရို ့ မိတ္ဖက္ေဆြသဟာ ျဖစ္ရျခင္း ၏ အက်ိဳးၾကီးပံု ကို အေလးထား ေျပာၾကားလားပါေရ။ သူေျပာပံု အတိုင္း ျပန္ေကာက္ႏုတ္ေဖၚျပရေက ေတာ့ "ေဒပိုင္မ်ိဳး ေဒတကၠသိုလ္ နန္ ့အက်ိဳးရွိရွိ မိတ္ေဆြသဂၤဟ ျဖစ္ရျခင္းေရ အမွန္တေက အေရးၾကီးျပီးေက ေဒ ဆိုေဗးပရိုဂရမ္ အတြက္ ထူးျခားေရ ဂဏ္ဒ တစ္ခုျဖစ္ပါေရ" ေနာက္ျပီးေက ဆက္ေျပာျဖစ္စြာက ေတာ့ ဆိုေဗး အိမ္ေတာ္ ၏ သမိုင္းေၾကာင္းေကာင္းျခင္းႏွင့္ တကြ ေဖာင္ေဒးရွိန္း အတြက္ ခိုင္မာေရ အုတ္ျမစ္အေျခခံ တစ္ခု ျဖစ္နီရျခင္းကို ျပန္ေျပာင္းေအာက္မိန္ ့ဖြယ္ ေျပာၾကားလားပါရင့္။

ဆိုေဗး စေကာ္လာ ပရိုဂရမ္အတြက္ ဦးစီးဒါရိုက္တာ ျဖစ္သူ ဒီဇရီ မတ္ဂေရာ Disiree McGraw ကလည္း ေျပာၾကားသည္မွာ "ေဒပိုင္ ဌာနက ေနရာမ်ိဳးမွာ အလုပ္လုပ္ရစြာ ဇာပိုင္နီေလလို ့တစ္ေယာက္က မီးဖူးပါေရ၊ ေဒပိုင္မ်ိဳး ကမၻာတစ္၀ွမ္းက ေရာက္လာကတ္ေတ ထူးခႊ်န္ထက္ျမက္ေတ လူငယ္တိ နန္ ့တဒူတြဲ ျပီးေက အလုပ္လုပ္ရစြာကေတာ့ေက အမွန္ေတာ့ ကိုယ္ အိမ္မက္မက္ ေစာင့္စားနီခရေရ အလုပ္မ်ိဳး ကို လုပ္နီရစြာ နန္ ့တူပါေရ။ Montreal နန္ ့ခြဲခြာခရေရေနာက္ပိုင္း အဂုပိုင္ျပန္ေရာက္လာရျပီးေက ႏိုင္ငံစံု လူမ်ိဳးစံု အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ အလုပ္လုပ္ရဗနာ ေဒပိုင္မ်ိဳး ထက္ျမက္ေတ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္းတိ နန္ ့ နိန္ ့စိုင္ထိေတြ ့ နီရစြာ ကေတာ့ ကမၻာေလာက္ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္ဖို ့ေကာင္းပါေရ။

"က်ေနာ္ရို ့ ေဒအခြင့္အေရး ကို အရယူရပါဖို ့။ ေယေကေလ့ေသာ့ က်ေနာ္ရို ့မွာ တာ၀န္ဟိမ့္စြာ ကေတာ့ခါ အတၱဟိတ ကို ျဖည့္စည္းေရပိုင္ ပရဟိတ ကိုလည္း ၾကည့္ရပါဖို ့။ ကိုယ့္တိုင္းေျပ ကို ကိုယ္ျပန္ဗနာ ကိုယ့္နန္ ့သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္အသီးသီးမွာ တာ၀န္ယူျပီးေက သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြတိကုိ အေတြ ့အၾကံဳတိ ေျပာျပ၊ ေနာက္ျပီးေက အေျပာင္းအလဲ ေခ်တိ စေက ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေဖးမရပါဖို ့" လို ့ စေကာ္လာတိ ကိုယ္စား အဂၤလန္ႏိုင္ငံက ေက်ာင္းဆရာ လည္းျဖစ္၊ ဆာေဗး ဆေကာ္လာ လည္းျဖစ္ေတ ကိုေအး၀ုတ္ဗိန္းကာ Edward Vainker က ခံစားခ်က္တိကို ေဖာ္ထုတ္လားပါေရ။

McGill တကၠသိုလ္ နန္ ့ Sauve မိသားစုရို ့ပိုင္ ႏိုင္ငံစံု အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွစ္ခု ဆံုဆီးမွဳေရ ကမၻာေလာက္ အံၾသေဖြ ေကာင္းနီပါေရ။ ထက္ျမက္ေတလူငယ္တိနန္ ့ ခန္းနားလွပေရအိမ္ၾကီးရခိုင္ ႏွစ္ခုေပါင္း က ေဒပရိုဂရမ္ ကို လူမ်ားအားက်စရာေကာင္းေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ျပနီပါေရ။ ဘြဲ ့လြန္ဌာနက ဌာနမွဴး ျဖစ္ေတ ကိုမာတိန္ ခရစ္ရိ(တ္) က ဆာေဗးအိမ္ၾကီးကို တစ္ပတ္ပတ္လို ့ ၾကည့္ရွဳ လိုက္ျပီးေနာက္မွာေတာ့ "ငါလည္း ဆာေဗး စေကာ္လာ ျဖစ္လိုက္ခ်င္ေရ" လို ့ တရား၀င္ ေၾကညာလိုက္ပါ၏။

ရီးသူ ျပံဳးေက်ာ္ (Sauve Scholar ၂၀၀၈-၂၀၀၉)
ဘာသာျပန္သူ ေမာင္စိုင္းစား

မွတ္ခ်က္- ရခိုင္သူ ရခိုင္သားမ်ားထဲက ဆာေဗး စေကာ္လာ နန္ ့ပတ္သက္လို ့စိတ္၀င္စားမွဳ ရွိလို ့ေလွ်ာက္ထားခ်င္ေရဆိုလို့ဟိမ့္ခေက rakhinephilosophy@gmail.com ကို စာရီးသားဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။
http://www.sauvescholars.org/newsroom/events_activities/reception
http://www.sauvescholars.org/en/

2 comments:

  1. That's so great. Keep going on doing like this educational information sharing.

    ReplyDelete

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP