ဘာသာျပန္အလုပ္ေၾကာ္ျငာ (ျပည္ပ)

ဘာသာျပန္အလုပ္ကုိ စိတ္၀င္စားေရလူတိအတြက္ ႏုိင္ငံတကာကယ္ဆယ္ေရးရုံး
(International Rescue Committee Office, Bangkok) ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔ မွာတရား၀င္ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔စိတ္၀င္စားပါေက (မတ္လကုန္၂၀၀၉ ေနာက္ဆုံးထားလုိ႔ေလွ်ာက္ရပါဖုိ႔)

အျပည့္အစုံၾကည့္ဖုိ႔(Download)

Please submit your cover letter along with your resume (CV) to recruitment@ope-sea.theirc.org before March 31, 2009.


Thanapol Padetpai

Human Resources Officer

International Rescue Committee - Overseas Processing Entity

Regional Office for Thailand and Southeast Asia

Tel: (66 2) 253 6519-28 ext.232

Fax: (66 2) 253 6529

thanapol@ope-sea.theirc.org


No comments:

Post a Comment

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP