ရခိုင္ အေတြးအေခၚ ဘေလာ့ နန္ ့ပတ္သက္လို ့တစ္ခ်ိဳ ့က ကုလားတိမ်ား လာျပီးေက ရီးနီကတ္လာလို ့ ထင္မွတ္မွားနီေရလို ့ၾကားရပါေရ။ မဟုတ္ပါ။ ေဒဘေလာ့ သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ရီးေရ ဘေလာ့လည္း မဟုတ္ပါ။ လူအမ်ား ၀င္ေရာက္ကာ တည္ေထာင္ထားစြာပါ။ ေသခ်ာစြာကေတာ့ခါ အားလံုးသူသည္ ရခိုင္လူမ်ိဳး ဗုဒၵဘာသာ စ စစ္တိ ျဖစ္ကတ္ပါေရ။ သူရို ့ေတြးေခၚပံု စာရီးသာပံုတိမွာလည္း ရိုးရာ အစိုင္အလာ ကို ေဖာက္ထြက္ပနာ ေတြးတတ္ ေရပိုင္၊ ရိုးရာအႏွစ္သာရ တစ္ခ်ိဳ ့ကိုလည္း မပစ္ပယ္ သင့္သျဖင့္ ကိုင္စြဲလားကတ္စြာကို စာဖတ္သူတိ ျမင္ရေရ အတိုင္းပါရာ။ တခ်ိဳ ့အေတြးပိုင္းဆိုင္ရာနန္ ့ပတ္သတ္လို ့ အစာမေၾကႏိုင္စြာတိ ဟိမ့္ခေကေလ့ ကမန္ ့ပီးပါ။ စီေဘာ့ (စ္) မွာရီးပါ။

က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ခါ ေဒရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ အလုပ္မ်ားနီလို ့ပို ့အသစ္ မတင္ျဖစ္ပါသိမ့္။ ေယဒါေလ့ေသာ့ စုစည္းထားေရ စာတမ္းတိ အင္တန္ဟိမ့္နီပါေရ။ အလုပ္က်ီခါ ရခိုင္ဘာသာသို ့ျပန္ဗနာ တင္ပီးလိုက္ပါေမ။ ေစာင့္စားဖတ္ရွဳေရ အတြက္နန္ ့ ေက်းဇူးကမၻာေလာက္တင္ပါေရ။
ေမာင္စိုင္းစား

No comments:

Post a Comment

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP