ရခိုင္လူမ်ိဳး နန္ ့ အလုပ္သိကၡာ

ဂနိ ညစာဘက္မွာ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ နန္ ့ အလာပသလာပ စကားစျမီ ေျပာျဖစ္ေတ။ သူငယ္ခ်င္းက ေျပာေရ၊ အေမရိကန္မွာ အေခ်တိ အတြက္ ေငြေရး ေၾကးေရး ေထာက္ပံေၾကးပီးေရလတ္။ ယင္းတြက္တာ နန္ ့ ဒုကၡသည္ အျဖစ္နန္ ့ အေမရိကန္ကို ေျပာင္းလားခကတ္ေတ ရခိုင္မိသားစု တစ္စုစြာ သားသမီး ႏွစ္ေယာက္ အေထာက္ဟိမ့္လို ့ ေထာက္ပံေၾကးယူဗနာ ေပါင္ေခ်လွဳပ္ကာ လီညင္းခံ မ်ိဳင္းနီေရ လို ့ေျပာပါေရ။ ေယေက က်ေနာ္က မနီႏိုင္ မိန္းခြန္း လားထုတ္ မိေရ၊ ယင္းသူရို ့ယေက ဘ၀တြက္တာ အလုပ္မလုပ္ ကတ္ဗ်ာယ္လာ လို ့ေလး။ အူး... အစြာပိုင္ေယာင္...ေဖသာ အလကား ရနီလို ့ဗင္ ခါးေညာင္းခံဗ်ာ အလုပ္လုပ္ဖို ့လို သိမ့္လား လို ့ က်ေနာ္ ေဘာ္ဒါ က မ်က္ႏွာကို ရွဳံဗ်ာယ္ တြန္ ့ဗ်ာယ္ ျပန္ေျပာေရေထာ...။
က်ေနာ္ လည္း မထင္မွတ္ဘဲ ကေကာင္း စိုင္းစားခန္း ၀င္လားမိပါေရ။ ေဖသာ ဟိမ့္နီေက အလုပ္ မလုပ္ ကတ္ဗ်ာယ္လာ? ထိုင္ျပီးေက ေပါင္ေခ်လွဳပ္ကာ ထမင္းႏွစ္ႏွစ္ ကို အီးအီးသက္သာ ထိုင္စားကတ္ဖို ့ဗ်ယ္လာ? ေဒမိန္းခြန္းစြာ ေကာင္း မိန္းသင့္ မိန္းထိုက္ေတ မုတ္လားခ်င့္။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္မွာပင္ ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္ မွာ ဂ်ပန္ တိ အေၾကာင္းကို ရာ လားလို ့မ်က္စိက် ဖတ္မိခီဗ်ာယ္။ ဂ်ပန္တိ ဆိုစြာကေတာ့ သိကတ္ေတ အတိုင္း ကမၻာမွာ အလုပ္ ကမၻာေလာက္ လုပ္ႏိုင္ေရ လို ့နာေမ ထင္ရွား လူသိမ်ားေရ။ စာရီးဆရာ ခ်စ္စံ၀င္း ရီးေရ စာအုပ္တစ္အုပ္မွာ ('ဂ်ပန္လူငယ္တစ္ေယာက္ အေၾကာင္း' လို ့ေခၚပါ၏) တဗ်င္း အလုပ္လုပ္ေတ ခသလံုးတုတ္ ဂ်ပန္မ တစ္ေယာက္ အေၾကာင္းကို ၀ထုပံုျပင္ သေဖြ ေျပာျပရီးျပ ထားပါေရ။ (၀ထု သေဖြ ျဖစ္နီရစြာ က အလုပ္သိကၡာ ကို တန္ဖိုး မထားတတ္ကတ္ေတ အရွိေတာင္အာရွသားတိ အတြက္ပါရာ)
ထိုး တစ္ရက္နိခါက အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ပြဲမွာ ဂ်ပန္မ တစ္ေယာက္ စြာ ေဟာေျပာသူ အနီနန္ ့ တက္ေရာက္လာ ပါေရလတ္။ ယင္း ဂ်ပန္မ သည္ စင္ထက္ကို ခါးေကာ့ ရင္ေမာ့ဗနာ တက္လားေရ။ နားေထာင္ဖို ့ အသင့္ေစာင့္နီေရ လူတိက ေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ မဟာပုရိသ ေယာက်္ားသား ဗမာတိုက္ပံု၀တ္တိ ျဖစ္ကတ္ပါလတ္။ ယင္းဂ်ပန္မ သည္ ဇာမေျပာ ညာမေျပာ နန္ ့စင္ထက္ေရာက္ေတ အခါ ခသလံုး ကို လွန္ျပေရ ဆိုပါ၀ါ။ သူ ့ျခီသလံုး က ေယာက္်ား ျခီသလံုး ပိုင္ အၾကီးသန္ပါလတ္။ ေယေက မဟာဗမာတိုက္ပံု၀တ္ တိသည္ ေကာင္းအံအားသင့္လား ကတ္ပါ၏လတ္။ ခသလံုးတုတ္ ဂ်ပန္မ ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာစြာ က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေဒပိုင္မ်ိဳး ျခီသလံုးေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ နန္ ့တည္ေဆာက္ထားပါေရလတ္။
နားမရွင္း ကတ္ေတ လူတိအတြက္ အႏွီ ဂ်ပန္မ က ထပ္လို ့ရွင္းျပပါ၏တည္း။ ယင္း ဂ်ပန္မေရ ေဘဘီဘုန္မာ လက္ထက္က အေရာင္းစာေရး ျဖစ္ခေရ လို ့ေျပာပါေရ။ (ေဘဘီဘုန္မာ Baby boomer ဆိုစြာ က ဒုတိယ ကမၻာစစ္ျပန္တိ မြီးထုတ္ပီးလိုက္ေတ အင္မတိ အင္မတန္မ်ားျပားေရ လူသားမ်ိဳးဆက္တစ္ခု ျဖစ္ေတ။) သူအေရာင္းစာေရး ျဖစ္ခါက ရွစ္နာရီ ေဒါက္ေလွ်ာက္ လံုး၀ မထိုင္ဘဲ အလုပ္လုပ္ေတ အတြက္တာ နန္ ့သူ ့ျခီသလံုး အဂုပိုင္ ၾကီးနီရျခင္း ျဖစ္ေတလို ့ေျပာပါေရ။ ခ်ရွင္းေခ် ေျပာစြာက ေတာ့ ဂ်ပန္တိ စြာ ရခိုင္၊ ဗမာ လူမ်ိဳး နန္ ့မတူေအာင္ အလုပ္လုပ္ေတ လို ့ေျပာစြာပါရာေလး။
က်ေနာ္ သည္ ကား ရခိုင္လူမ်ိဳးကို သိကၡာခ်ျဖိဳ ့မရီေရြပါ။ ရခိုင္လူမ်ိဳးမွာ ထားေရ အလုပ္သိကၡာ စိတ္ဓာတ္သည္ တျခား အရွိေတာင္အာရွသား တိ နန္ ့ေကာင္းမကြာပါ။ ေလာကမွာနီထိုင္ေရး ကို အလြယ္ေခ် တြက္တတ္ေတ လူမ်ိဳးတိ ထဲမွာ ပါနီပါေရ။ ထမင္းႏွစ္ထပ္စားဗနာ အီးအီးခ်မ္းခ်မ္း နီရေက ေတာ္ရာ နင္းရာေ၀း ဆိုျပီးေက မိဘတိ ေျပာကတ္ေတ စကားကို ၾကားဖူးကတ္ပါဖို ့။ ယင္းဓေလ့ စရိုက္တိသည္ က်ေနာ္ရို ့ ႏွလံုးသားမွာ စြဲ၀င္နီ သျဖင့္ ထုတ္ရခက္သည္။ ႏုတ္ရခက္ပါသည္။ လွဳပ္ရခက္သည္။ ျဖဳတ္ရခက္ပါသည္။
ဓေလ့ရိုးရာ အေတြးအေခၚက သင္ပီးစြာက လူမ်ားခ်မ္းသာေက မုတိတာ ပြားပီး။ သူရို ့အတိတ္ကံ ေၾကာင့္ခ်မ္းသာစြာ မိစၦိရ စိတ္မပြားေက့။ ဇာေလးခ်င့္ စကားတလံုး မိစၦိရစိတ္။ မနာလို ၀န္တိုစိတ္၊ သ၀န္တို ရန္လိုစိတ္ တစ္မ်ိဳးပါ။ ေနာက္ျပီးေက နား၀င္ေအာင္ နားခ်သိမ့္ေရ - ဟိစြာေခ်နန္ ့ေရာင့္ရဲေ၀ စိတ္ခ်မ္းသာဖို ့ အေရးၾကီးေရ၊ လူခ်မ္းသာဖို ့မလိုလတ္။ မမွန္လို ့က မေျပာလိုပါ။ မျငင္းလိုပါ။ မေကာင္းလို ့လည္း မေတြးခ်င္ပါ။
ေလကၾကီးမွာ တစ္ျခားလူမ်ိဳးတိ က ကိုယ္ခ်မ္းသာလို ့ ၾကီးပြားနီကတ္ေတ။ လူခ်မ္းသာလို ့ ထင္ေပၚနီကတ္ေတ။ ငါရို ့ရခိုင္လူမ်ိဳးကား စိတ္ခ်မ္းသာ ျခင္းမွာ နစ္ျမဳပ္နီကတ္လို ့ ကိုယ္မခ်မ္းသာ ျဖစ္နီကတ္ရေရလား။ ဘုရားရွင္က မဇၹိမၼ ပတိပတာ လို ့ေဟာဖူးေရ လို ့မွတ္သားဖူးပါေရ။ အလယ္အလတ္လမ္းဆိုစြာ က ထိုဖက္ေဒဖက္ကို ႏွိဳင္းယွဥ္ရပါေရ။ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳ အစြန္းက တစ္ဖက္၊ ကိုယ္ခ်မ္းသာမွဳ အစြန္းက တစ္ဖက္၊ ႏွစ္ဖက္ဟိစြာမွာ အလယ္မွာ နီရပါဖို ့။ သို ့ေသာ္ ယင္းအလယ္ေနရာ ဇာမွာေလ ဆိုစြာ သတိတမန္ ဥာဏ္ေျမကတုတ္ အျမဲၾကိဳးကုတ္ အားထုတ္ ရွာေဖြ နီရပါဖို ့။ ဥပမာ ျပပါမည္။ ၁၂ လက္မ ဟိမ့္ေရ ေပတံ တစ္ေခ်ာင္းမွာ အလယ္က ဇာေလ။ ၆ လက္မ မဟုတ္လား။ ယင္းေပတံ၏ တစ္လက္မစြန္းကို စိတ္ခ်မ္းသာမွဳ ေနပယ္လို ့သေဘာထား၊ ၁၂ လက္မစြန္းကို ကိုယ္ခ်မ္းသာမွဳ လို ့သေဘာထား။ ဗုဒၵဘာသာ က်ေနာ္ရို ့၆ လက္မနီရာမွာ နီကတ္ပါဖို ့။
ေကာင္းဗ်ာယ္။ က်ေနာ္ရို ့ ယင္းေနရာမွာ နီနီကတ္ေတ။ သို ့ေသာ္ ကိုယ္ခ်မ္းသာမွဳ ဆိုေရ ၁၂ လက္မစြန္းက ရွည္ထြက္လခ ပနာ ၂၄ လက္မ ေပတံျဖစ္လားေရ။ သို ့ေသာ္ က်ေနာ္ရို ့က ၆ လက္မ နီရာမွာ နီတုန္းသိမ့္။ ၂၄ လက္မ ကနီ ၃၆ လက္မ ျဖစ္လခေကေလ့ေသာ့္ က်ေနာ္ရို ့က ၆ လက္မ နီရာမွာ နီကတ္တုန္းသိမ့္။ ဇာေလာက္ အထိ က်ေနာ္ရို ့၆ လက္မ နီရာမွာ နီကတ္ဖို ့ေလး။ ဇာအခ်ိန္ထိ နီကတ္ဖို ့ယင္းနီရမွာ။
က်ေနာ္ရို ့၏နီရာ အလယ္အလတ္သည္ ထိုဖက္အစြန္းက ရွည္ထြက္နီ သေရြ ့တခါေလ့ တည္ျမဲေသာ အလယ္အလတ္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အလယ္အလတ္သည္ ေျပာင္းနီပါသည္။ ၃၆ လက္မ ေပတံ အတြက္ အလယ္အလတ္ သည္ ၁၈ လက္မ နီရာ ျဖစ္ပါဖို ့။ ၆ လက္မ နီရာ မဟုတ္ပါရာ။ ယင္းတြက္တာ နန္ ့အဆံုးသတ္ၾကည့္ကတ္ဖို ့ ဆိုေက က်ေနာ္ရို ့သည္ လွဳပ္ရွားရုန္းကန္နီေသာ ကမၻာၾကီးမွာ ၀င္ဆန္ ့ေအာင္ အျမဲတမ္းရုန္းကန္ နီကတ္ရပါဖို ့။
အလုပ္သိကၡာ နန္ ့ပတ္သက္လို ့ ခိုင္ျမဲေရ အေတြးအခၚတစ္ခု ခ်လို ့အလုပ္လုပ္ရပါဖို ့။ ကိုယ္လုပ္ေတ အလုပ္မျပီးေက ရွက္တတ္ရဖို ့။ အလုပ္တာ၀န္မယူႏိုင္ေက လူေတာထဲကို မတိုးခ်င္ေရ စိတ္မ်ိဳးထားရဖို ့။ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ထမင္းမစားခ်င္ေရ စိတ္မ်ိဳး မြီးျမဴရဖို ့။ ေယမွရာ က်ေနာ္ရို ့လူမ်ိဳးသည္ တျခားလူမ်ိဳး နန္ ့ယွဥ္ႏိုင္ပါဖို ့။

3 comments:

 1. ဂေကာင္း ေကာင္းရယ္ အေတြးအေခၚတိပါ။ ရခိုင္သူ/သားတုိင္း ေအပိုင္နီနုိင္ကတ္ေက တစ္နီတစ္ရက္မွာ အဖ ရခိုင္ျပည္ကို ကိုယ္ပိုင္ျပန္အုပ္ခ်ဳပ္ ႏိုင္ဖို႕လို႕ထင္ပါရယ္။ ရခိုင္ လူမ်ိဳးတိမွာ အရည္အခ်င္းရွိပါရယ္။ ေယေကေလ့ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ေလ့လာလိုက္စားဖို႕ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ရယ္ စီးပြါးေရး ျဖစ္ထြန္းဖို႕ အကန္႕အသတ္တိ ရွိပါလို႕ ခံယူခ်က္တိ ကြဲလြဲ နီကတ္စြာပါရာ။ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ေျပာင္းႏိုင္မွ တစ္မ်ိဳးသားလံုး ေျပာင္းႏိုင္ပါဖို႕။

  ReplyDelete
 2. I totally agree with u. To survive as a society, we must have a good work ethic.

  အလုပ္သိကၡာ နန္ ့ပတ္သက္လို ့ ခိုင္ျမဲေရ အေတြးအခၚတစ္ခု ခ်လို ့အလုပ္လုပ္ရပါဖို ့။ ကိုယ္လုပ္ေတ အလုပ္မျပီးေက ရွက္တတ္ရဖို ့။ အလုပ္တာ၀န္မယူႏိုင္ေက လူေတာထဲကို မတိုးခ်င္ေရ စိတ္မ်ိဳးထားရဖို ့။ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ထမင္းမစားခ်င္ေရ စိတ္မ်ိဳး မြီးျမဴရဖို ့။

  Great work.. Keep it up!

  ReplyDelete
 3. အကုိေျပာစြာမွန္ေရ

  ReplyDelete

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP