အရွိ အေနာက္ အေတြးအေခၚ

ရခိုင္သားတိ ဇာကို ယူကတ္ပါဖို ့ေလးခ်င့္။ ထံုးဓမ္းစိုင္လာ ကေတာ့ခါ ဗုဒၥ၏ အေတြးအေခၚတိ နန္ ့ရာ က်ေဏာ္ရို ့က ရင္းႏွီးကတ္ပါေရ မလား။ ေယေက ကိုယ္ရို ့နန္ ့မရင္းႏွီးေရ အေတြးအေခၚ ကို ေလ့ေသာ့ တစ္ခ်က္ ေလ့လာၾကည့္ကတ္ပါေမေလ။ ေနာက္ျပီးေက ဇာနီရာမွာ ဇာေကာင္းလို ့ဇာနီရာမွာ မေကာင္းလည္း၊ ဇာခ်င့္က ကိုယ့္အတြက္ အသံုးတည့္ျပီးေက ဇာက အသံုးမတည့္ဖို ့ေလး ၾကည့္ကတ္ပါဖို ့နင္းရာနန္း။
ကိုယ့္ရို ့လူမ်ိုဳးသားခ်င္းတိ အေတြးအေခၚ ျမင့္ျပီးေက ကမၻာနန္ ့ရင္ေဗါင္တန္းႏိုင္ကတ္ေက ေကာင္းေက်နပ္ဖို ့ေကာင္းပါဖို ့နန္း။
အေနာက္တိုင္း အေတြးအေခၚကေတာ့ခါပါေလ၊ စေကစခ်င္း ဆိုခေရးထီး ကနီစကတ္ပါေရျမင္ဂါ။ သူရို ့အေတြးအေခၚေလာကမွာ မိန္းခြန္းတိ ၾကီးစိုးပါေရ။ မထမဆံုးကေတာ့ခါ
၁။ ငါရို ့လူသားတိ ဇာျဖစ္လို ့ကမၻာၾကီးမွာ တည္ဟိမ့္နိန္ကတ္ေတေလး လို ့မိန္းကတ္ပါေရ။ က်ေဏာ္ကေတာ့ခါ ေသာမာတ္ နီဂယ္ Thomas Nagel's The Absurdity ကို
ဖတ္လို ့ေကာင္းပိုင္တိြပါေရဂါ။ တတ္ႏိုင္ေက ယင္းစာကို အရင္ဖတ္လိုက္ပါဗလင္။ ေနာက္ Post တစ္ခုမွာ က်ေဏာ္ ယင္းစာပိုဒ္ ၏ အႏွစ္ကို ရီးျပီးေက တင္ပါေမ။
စိုင္းစားကတ္ပါဖို ့။ မစိုင္းစားခ်င္ေက ထမင္းႏွစ္နပ္စားျပီး ေလာကၾကီးမွာ ထိုင္က်န္ခပါ။
ကိုစိုင္းစား

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP