ကိုခိုင္ျမသိန္း အိ ခြီးသူငယ္ ႏွင့္ ဂုန္းသၾကဲ

ကိုခိုင္ျမသိန္း အိ ဘေလာ့ကို လားဖတ္ၾကည့္ပါေရ။ ရခိုင္စာပီ အရီးအသားနန္ ့ပတ္သက္လို ့ အင္တန္ အဆင့္ျမင့္နီပါေရ။ စကားလံုး အေဟာင္းတိကို ျပန္ေဖာ္ထုတ္ပနာ သံုးထားစြာေလ့သြင့္ အင္တန္ ေလးစားဖို ့ေကာင္းပါေရ။ ဥပမာ -ေမာင္းကာစြမ္း၊ ဂုန္းသၾကဲ၊ အာေလာက္က် အားရပါးရ မ်ိဳ၊ ၀မ္းၾကင့္။
စာဖတ္သူမ်ားကို သူ အိ ဘေလာ့ကို လားဖတ္ဖို ့တိုက္တြန္းပါေရ။
http://kmrathein.blogspot.com/2009/01/blog-post_23.html

No comments:

Post a Comment

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP