ဗလုိင္း အျခင္းမဟုတ္

အဂုတေလာ ျမန္မာျပည္ထဲကရခုိင္သားေခ်တိအိန္တာနတ္ တက္စြာထက္ မမေခ်တိ ခ်တ္တိန္တက္စြာက အလုအယက္လုိ႔ေျပာသံၾကားနီရေထာ။ ရခုိင္သားတိျပည္ပမွာ ဖဲသာရွာဖုိ႔ထြက္စြာတိမ်ားလာလုိ႔ အမ်ဳိးကုိေစာင့္ထိန္းဖုိ႔စြာမွာ အမ်ဳိးသားတိမရွိလုိ႔ ဒုကၡေရာက္နီကတ္ရေရ ဆုိကာ။ စကၤာပူကလူတိနဲ႔ခ်တ္တိန္ အမ်ားတက္ႏုိင္ေရ မမေခ်က သူ႔ရုိ႔တိေဘာ္ဒါၾကားထဲမွာ မ်က္ႏွာပုိပြင့္ေရလတ္ေထာ...။

အကုိရုိ႔စကၤာပူသားတိ ေကာင္းေပ်ာ္မနိကတ္ကဲ့အုံးသိ....အလုပ္ခ်ိန္နည္းလုိ႔လက္နဲဖ၀ါးျပန္ရေက ေမာင္စုိင္းစားရုိ႔ သတိမပီးခကာလုိ႔ အျပစ္ေျပာကဲ့ခ်က္ေတ...။

No comments:

Post a Comment

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP