အေျခခံ ယုတၱိေဗဒ သင္ခန္းစာ

အဂု အေျခခံ ယုတၱိေဗဒ သင္ခန္းစာကို စလားပါေမ။

က်ေနာ္ရို ့အာရွတိုက္သားတိ အားလံုးကို အေနာက္တိုင္းသားတိက ယုတၱိေဗဒမွာ ေကာင္းအားနည္းေရလို ့ေ၀ဖန္ကတ္ပါေရ။ ရခိုင္သားတိကိုေတာ့ခါ ဇာပိုင္ေ၀ဖန္ကတ္ေမေလ မသိပါ။
အရင္ေခါက္က ဂရိျမိဳ ့ျပႏိုင္ငံတိမွာ ပညာတတ္ေသာ လူငယ္တိုင္းသည္ ဘာသာရပ္ၾကီး သံုးရပ္ကို သင္ယူကတ္ရေရလို ့ဆိုပါေရ။
ယင္း ၃ ဘာသာက
1. Mathematics
2. Rhetoric
3. Logic

သူရို ့အိ Logic မွာ form ဆိုျပီးေက ထားဟိပါေရ။ Form မွန္ေက valid ျဖစ္ေတလို ့ဆိုပါေရ။ Form မွန္ေကေလ့ Fact က မွားႏိုင္ပါသိမ့္ေရ။
Form ေလ့မွန္ Fact ေလ့မွန္မွ Sound ျဖစ္ေတလို ့သတ္မွတ္ပါေရ။ Form မွားေက invalid. Fact မွားမမွား ကေတာ့ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္တိ အိ အလုပ္ျဖစ္ပါေရလတ္။
Form နန္ ့Fact ႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုခု မွားေက Unsound ျဖစ္ေတလို ့ေျပာပါေရ။ ကိုင္းရွင္းျပနီေက စေက ရွဳပ္ဖို ့။ ဥပမာေခ် နန္ ့ၾကည့္မွ ျမင္သာပါလိမ့္ေမ။

၁. မွန္ကန္ေသာ Form ပုံစံတစ္ခု
၀မ္းၾကီးေသာသူသည္ မိန္းမျဖစ္သည္။
သူသည္ ၀မ္းၾကီးသည္။
ထို ့ေၾကာင့္ သူသည္ မိန္းမ ျဖစ္သည္။

လြယ္ကူေသာ Fact ကို ျပျပီးေက ဥပမာ ပီးထားလို ့ျမင္သာပါသည္။
ေဒေနရာမွာ ပထမ ၀ါက်မွာ ပါေသာ အခ်က္အလက္ (Fact) သည္ မွန္သည္။
ဒုတိယ ၀ါက်မွာ ပါေသာ အခ်က္အလက္ (Fact) သည္လည္း မွန္သည္။
အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပေသာ Form သည္လည္းမွန္သည္။
ထို ့ေၾကာင့္ အဂုျပေသာ ပုံစံကို မွန္ကန္သည္ (Sound) ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

၂။ မမွန္ေသာ ပံုစံ တစ္ခု (unsound form)
၀မ္းၾကီးေသာသူ သည္ မိန္းမျဖစ္သည္။
သူသည္ မိန္းမျဖစ္သည္။
ထို ့ေၾကာင့္ သူသည္ ၀မ္းၾကီးသည္။

ဗုန္းခနဲၾကည့္ေက မွန္ခ်င္ခ်င္။ မမွန္ပါ။ ပထမ အခ်က္က မွန္ပါသည္။ ဒုတိယ အခ်က္ကို စီစိုင္ပံု မမွန္ပါ။ ထို ့ေၾကာင့္ ေကာက္ခ်က္ေလ့ မမွန္ပါ။

ရွင္းေအာင္ ထပ္ေျပာျပပါမည္။

ပထမ ပံုစံ - ၀မ္းၾကီးသည္ကို P လို ့မွတ္ပါ။ မိန္းမကို W လို ့မွတ္ပါ။
ဆိုေက ပံုစံက ေဒပိုင္ထြက္လာပါေရ။
P..............W
Subject is...... P.......
So, subject is...W

မွတ္ထားဖို ့စြာက PPW ေဒါင္လိုက္တန္းကို မွတ္ထားပါ။ သင္ခ်ာ ဆန္ပါေရ..ပံုသီမွတ္ထားမွ ရပါဖို ့။

ဒုတိယပံုစံကို ျပပါေမ။
P..............W
Subject is.......W.......
So, subject is...P

ေဒခ်င့္က မွားပါေရ။ ဇာျဖစ္လို ့ေလးဆိုေက.. PWP ျဖစ္နီလို ့ပါ။ အမွန္က PPW ျဖစ္နီရဖို ့စြာ။
ေအေလာက္ဆိုေက နားလည္ဖို ့ထင္ပါရင့္။ ေအဟင့္က ေလာဂ်စ္ ျဖစ္လို ့ပံုသီမွတ္ရပါေရ။ က်ေနာ္ရို ့ အရွိတိုင္းသားတိက ပံုသီမွတ္ရစြာကို မၾကိဳက္။ စိုင္းစားရစြာကို ၾကိဳက္ေတ။ ဆိုစြာ အေတြးအေခၚပိုင္း အရ တနားက ေဖာ္ျပထားေရ ပံုစံတိကို စိုင္းစားၾကည့္ကတ္ပါေမ။

၁. ၀မ္းၾကီးေသာသူသည္ မိန္းမျဖစ္သည္။......အိုေက၊ အဆင္ေျပပါေရ။
သူသည္ ၀မ္းၾကီးသည္။.....အိုေက...သူသည္ မိန္းမ မျဖစ္ႏိုင္စရာ မဟိပါရာ။
ထို ့ေၾကာင့္ သူသည္ မိန္းမျဖစ္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္..သူ ကို မမအတြက္ပါ ေယာက္်ားအတြက္ပါသံုးေရ လို ့ျမန္မာသဒၵါမွာ သင္ရပါေရ)

၂. ၀မ္းၾကီးေသာသူ သည္ မိန္းမျဖစ္သည္။ ....အိုေက...ႏိုးပေရာဗလမ္။
သူသည္ မိန္းမျဖစ္သည္။..................အိုေက...အဆင္ေျပသိမ့္ေရ။
ထို ့ေၾကာင့္ သူသည္ ၀မ္းၾကီးသည္။..........ေကာက္ခ်က္ခ်စြာ မွားလားပါေရ။ မိန္းမျဖစ္တိုင္း ၀မ္းၾကီးစြာက မဟုတ္ပါ။
ေအေနရာမွာ ေျပာခ်င္စြာက အဂု ဥပမာသည္ တဗ်င္းရရိုး ရွရွင္းေခ်ပါ။ အမွားကို ျမင္ရဖို ့လြယ္ကူပါေရ။ ေတြးေခၚရံုနန္ ့အမွားကို ျမင္ႏိုင္ပါသိမ့္ေရ။ အခ်က္အလက္ကို အလြယ္တကူ စိုင္းစားရံု နန္ ့အမွားအမွန္ကို အလြယ္တကူ မျမင္ႏိုင္ေရ အခ်ိန္မွာ ယုတၱိေဗဒ Form ပံုစံကို သံုးျပီးေက အမွားအမွန္ခြဲျခား လားႏိုင္ပါဖို ့။ ထို ့ေၾကာင့္ PPW ကို သတိရပါ။ ဒုတိယပံုစံကို English ပိုင္ Fallacy လို ့ေခၚပါေရ။ မွန္ေယာင္ေယာင္နန္ ့မွားစြာမ်ိဳးပါ။

အရာပံုစံ ႏွစ္မ်ိဳးကို ျပလားပါေမ။ ယုတၱိေဗဒ အေျခခံမွာ ပံုစံ ေဒ ၄ မ်ိဳးရာ ဟိမ့္ပါေရ။ ယင္းေလးမ်ိဳးကို သံုးျပီးေက စကားကို ရြမ္းရြမ္းေ၀ေအာင္ေျပာႏိုင္ေသာ လူမ်ား၏ အမွားကို ဖမ္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ စကားဆိုစြာ ရွဳပ္ရွဳပ္နန္ ့က်ေအာင္ေျပာေက က်လားတတ္လို ့အမွားဖမ္းခ်င္ေက ပံုစံေလးမ်ိုးကို သတိရပါ။

၃.၀မ္းၾကီးေသာသူ သည္ မိန္းမျဖစ္သည္။
သူသည္ မိန္းမ မဟုတ္ပါ။
ထို ့ေၾကာင့္ သူသည္ ၀မ္းမၾကီးပါ။ ......အိုေက၊ မွန္ပါေရ။ ေဒပံုစံကို Negative ပံုစံလို ့မွတ္ထားပါ။
P......W
Not W......
So,Not P......

မွတ္ထားဖို ့က P NotW NotP.

၄. ၀မ္းၾကီးေသာသူ သည္ မိန္းမျဖစ္သည္။
သူသည္ ၀မ္းမၾကီးပါ။
ထို ့ေၾကာင့္ သူသည္ မိန္းမ မဟုတ္ပါ။ .....မမွန္ပါ။ ၀မ္းမၾကီး ေကဗင္ မိန္းမ မဟုတ္ရရာလာ။
P.....W
Not P......
Not W......
ေဒပံုစံက မွားပါသည္။

ဆိုေက ေဒေလာက္ရိုးရွင္းေရ အခ်က္အလက္ေခ်ကို ေတာင္ ဇာမွန္လို ့ဇာမွားေလ မနည္းစိုင္းစားယူရေက... ရွဳပ္ထြီးေရ အေၾကာင္းအရာတိ ဆိုေက ေခါင္းခဲက်လားပါဖို ့။ ယင္းတြက္တာနန္ ့ပံုစံေခ်တိကို ရာ မွတ္လို ့ထား။ ပံုစံေခ်နန္ ့တိုက္ၾကည့္ျပီးေက အမွားအမွန္ ခြဲျခားလားပါ။
ပံုစံ အမွန္ ႏွစ္ခုကို ျပန္ေျပာျပပါေမ။
PPW နန္ ့P NotW NotP ျဖစ္ပါေရ။

ရခိုင္သားတိ ယုတၱိက်က် စိုင္းစားႏိုင္ကတ္ပါစီ။
ေအး...မဟုတ္ပါဘူး
ေျပာရဖို ့စြာက.. ရခိုင္သားတိ ယုတၱိက်က် တြက္ခ်က္ႏိုင္ကတ္ပါစီ။
ေလးစားလ်က္
ေမာင္စိုင္းစား

No comments:

Post a Comment

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP