ရခိုင္ online အႏွစ္သာရ

ရခိုင္စာပီ နန္ ့ပတ္သက္လို ့ကေတာ့ခါ ကိုသာလွဦး အိ ၀တ္ဆစ္ကို သေဘာက်ပါေရ။ http://www.arakanmusic.com/BFLOWERS/MAINPAGE.asp ကေတာ့ ရခိုင္စာပီ နန္ ့ပတ္သက္
လို ့ကေတာ့ ရသေျမာက္ပါေရ။
သမိုင္းဆိုင္ရာ နန္ ့ပတ္သက္လို ့ကေတာ့ခါ www.rakhapura.com ကေတာ့ စံျဖစ္ပါေရ။
သတင္း နန္ ့ပတ္သက္လို ့ကေတာ့ခါ www.narinjara.com ကေတာ့ တဗ်င္း ေကာင္းပါေရ။ သတင္းတိ ကို အခ်ိန္နန္ ့ တျပိဳင္တည္း တင္လားႏိုင္ပါေရ။
တစ္ျခား ၾကိဳက္ေတ ဘေလာ့တိက ေတာ့ခါ
http://arakanfuture.blogspot.com/
ေနာက္တစ္ခုက
http://arakaneagle.blogspot.com/
ေနာက္တစ္ခုက
http://bayofarakan.blogspot.com/
ေဘးေအာ့ အာရကန္ ကေတာ့ခါ သတင္း ဘက္ကို ပို အာရံုစိုက္စြာကို တြိရပါအိ။
http://www.arakanland.com/ အာရကန္လဏ္း ကေတာ့ခါ တည္ျမဲေရ ၀တ္ဆစ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါေရ။
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ အိ ဘေလာ့ကေတာ့ စာေပ နန္ ့ပတ္သက္လို ့ အစံုဆံုးလားမသိပါရာ။ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ ကဗေလာက္ စာရီးႏိုင္ေရ ရခိုင္သားပါ။ ေ၀ဖန္ေက ေလ့ ေဘးသားကို ေက်ာက္ခဲနန္ ့နက္ေတပိုင္ ေ၀ဖန္တတ္
လို ့ လူတိ အခံရခက္ပါေရလို ့ၾကားပါေရ။ ေယဒါေလ့ေသာ့ ရခိုင္စာေပနန္ ့ပတ္သက္လို ့dedicated ျဖစ္ေတလို ့က်ေဏာ္ျမင္ပါရ။

http://annarakan.blogspot.com/ အာရကန္ သတင္းစာလို ့နာေမ တတ္ထားေရ ဘေလာ့ကေတာ့ ေဘာ္လံုး သတင္းတိကို ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေဖာ္ျပထားစြာကို တြိရပါေရ။ ေဘာ္လံုး၀ါသနာပါသူမ်ား လားဖတ္သင့္ပါေရ။

Social site ဆို လို ့ကေတာ့ အားလံုးသိကတ္ေတ အတိုင္း Arakanese meeting point ပါလတ္။ member ၁၀ ေယာက္ေလာက္ကပင္ စတင္ပါလတ္စြာ ၂၀၀၀ နီးပါးကို ကတ္ပါလတ္ပါရာ။ စတင္သူ ရခိုင္သား ကေတာ့ ဥဳေနာက္ ျပီးေရ ရခိုင္သားပါ။ သူ အိ စိမ္းေဆာင္မွဳ က ရခိုင္သားေလာက ကို ဂယက္ရိုက္လားစီပါေရ။ ေရေရြခ်က္ ေလ့ ေပါက္ေျမာက္၊ ၀င္ေငြလည္း Google ဘက ရေရလို ့ ကုန္ပ်ဴတာ ကြ်န္းက်င္သူ က်ေဏာ့္ သငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ကေျပာပါေရ။ Congralulations ပါ ကိုေအမမ္တီ။

အားလံုးကို ေလးဇားလ်က္
ေမာင္စိုင္းစား

No comments:

Post a Comment

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP