၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံပညာ အထက္တန္း စာေမးပြဲ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဂုဏ္္ထူးရွင္ (၂၉၁) ဦးရွိ

၂၀၀၈ခုႏွစ္အေျခခံပညာအထက္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္စာစစ္ဌာနမ်ားမွ ဂုဏ္ထူး
ရရွိသူ(၂၉၁)ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ေလးဘာသာ(၁၆)ဦး၊သံုးဘာသာ(၂၅)ဦး၊ႏွစ္ဘာသာ(၅၄)ဦးႏွင့္တစ္ဘာသာ
(၁၇၇)ဦးျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းတြင္း၊ျပင္ပဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူစုစုေပါင္း
(၂၅၇၃၉)ဦးရွိခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္သူစုစုေပါင္း (၅၂၃၇) ဦးရွိေၾကာင္းျဖင့္သိရသည္။ ေအာင္ခ်က္ ရာႏႈန္းမွာ
(၂၀.၃၅) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ရခုိင္ျပည္နယ္စာစစ္ဌာနမ်ားမွဝင္ေရာက္ ေျဖဆုိသူမ်ားအနက္ ျပင္ပေျဖဆုိ
သူဦးေရမွာ (၄၄.၇၇)ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ၃.၇.၂၀၀၈ ရက္ေန႔ထုတ္ News Watch ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။

No comments:

Post a Comment

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP