နတန္ညာဟု ကဒီမာ နန္ ့မတြဲႏိုင္အာဏာရဖို ့အခြင့္သာနီေရ နတန္ညာဟုသည္ ကဒီမာ ပါတီနန္ ့ေပါင္းစပ္ဖို ့အခြင့္မသာျဖစ္ေတအခါ၊ ေနာက္တက္လာဖို ့ အီစေရး အစိုးရသည္ အျမင္က်ိဳင္းေျမာင္းေရ ေရွးရိုးစြဲ သမားတိ နန္ ့ေပါင္းဗနာ ညြန္ ့ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ ့လားဖို ့ပံုစံျမင္နီရေရ။

လက္ဟိ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးျဖစ္ေတ ကဒီမာပါတီေခါင္းေဆာင္ ခ်ီပီ လီနီ နန္ ့အစည္းေ၀းထိုင္ျပီးေရ အခါ နတန္ညာဟုက သတင္းေထာက္တိကို ေျပာစြာက - ညီညြတ္ေရး ရဖို ့အတြက္ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွ အျငင္းခံရပါေရ။ တူညီေရ အျမင္နန္ ့စီစိုင္စရာဟိစြာတိကို စီစဥ္ဖို့ လက္တြဲခ်ိတ္ဆက္ထားေရ အဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္းဖို ့ကို ျငင္းပယ္လိုက္ကတ္ပါေရ- လို ့ေျပာပါေရ။

ခ်ီပီ နန္ ့စည္းလံုးေရး ရဖို ့ခ်င္ျခင္းမ်ိဳး မျမင္ခရပါ။


အီစေရး ႏိုင္ငံ၏ တစ္ျခား ပါတီတစ္ခုျဖစ္ေတ ေလဘာပါတီ ကေတာ့ခါ နတန္ညာဟု၏ လီကုတ္ ပါတီနန္ ့ညြန္ ့ေပါင္းဖြဲ ့ဖို ့ကို အလိုရွိေၾကာင္း ေျပာျပလခပါေရ။
ခ်ီပီက ေျပာစြာက ေတာ့ တစ္မ်ိဳး။ နတန္ညာဟုေရ ပါလက္စတိုင္းတိနန္ ့ညွိႏိုင္းေရး လုပ္ရဖို ့ဆိုေရ ဂန္ဒကို လက္မခံႏိုင္သူပါ။ ပါလက္စတိုင္းနန္ ့ညွိႏိုင္းေက ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံ ထူေထာင္ဖို ့ကိစၥကို ေရာက္ဟိ လာႏိုင္ပါဖို ့လတ္။

ႏိုင္ငံႏွစ္ခု တည္ေထာင္ဖို ့ေၾကြးေၾကာ္သံက အႏွစ္မဟိေရ စကားက မဟုတ္ပါ။ အီစေရး ႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီက်က် နန္ ့လြတ္လပ္ေတႏိုင္ငံ အျဖစ္တည္ဟိနီဖို ့အတြက္ ေဒကိစၥက တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းျဖစ္ပါေရ လို ့ခ်ီပီက ေျပာလားပါေရ။

No comments:

Post a Comment

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP