ဒုကၡသည္မွ သုခသည္ျဖစ္ဖုိ႔ ဓါတ္ပုံရုိက္ဖုိ႔ဗ်ာလ္ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွာရွိေရ ႏုပုိး ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ေအ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြက္ UNHCR ကစာရင္းေကာက္ဖုိ႔လုိ႔ ေျပာသံၾကားနီပါေရ…။ ဓါတ္ပုံရုိက္ဖုိ႔အတြက္ လာဖုိ႔ မတ္လ ၄.ရက္နိန္႔ စခန္းထဲမွာ လူကုိယ္တုိင္ အၾကဳိစာရင္းပီးရဖုိ႔လုိ႔ စခန္းထဲလူတစ္ေယာက္အသိပီးခပါေရ။ႏုပုိးကလဲြလုိ႔ မယ္လနန္႔ အုံးဖန္စခန္းတိမွာ ေလာေလာဆယ္ စာရင္းပီးရစြာ အခက္အခဲရွိေရလုိ႔လဲသိရပါသိေရ။

ေအစာရင္းပီးျပီးေက ဇာနိန္႔ဓါတ္ပုံရုိက္ဖုိ႔ဆုိစြာကုိ အတိအက်ေတာ့မသိရသိ။ တကယ္လုိ႔ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ျပီးေက ႏုိင္ငံျခားလားခ်င္ေရလူတိအတြက္ အဆင္ေျပႏုိင္ပါေရ။

No comments:

Post a Comment

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP