ရာရွိန္ေနလီဇိမ္ (Rationalism)

အသိပညာပိုင္းကို ေလ့လာေသာ ဘာသာရပ္ (Epistemology) အပိုင္း နန္ ့ လက္ဟိ ေခတ္သစ္အေတြးအေခၚပိုင္း မွာ ရာရွိန္ေနလီဇိမ္ ကို ဇာပိုင္မ်ိဳး အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ေလ ဆိုေက အသိပညာ နန္ ့ပတ္သတ္လို ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ (Reason) ကို အေျခခံေသာ အျမင္ နန္ ့အေတြး ပိုင္းကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းကို ေခၚပါသည္။ ရွင္းလင္းေအာင္ ေျပာရေက ျမင္ရသိရသည္မ်ားကို ဥာဏ္တင္သံုးသပ္ျပီးမွ စိုင္းစားေတြးေခၚေသာ အပိုင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ဆိုရေက ရာရွိန္ေနလီဇိမ္သည္ အယင္အပတ္တိက ေဖာ္ျပဖူးေရ အမ္ပီရီစီဇိမ္ နန္ ့ဆန္ ့က်င္ဖက္ အေတြးအေခၚမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP